Cách bật/tắt nhãn đơn vị tiền tệ trên thang giá?

Có hai cách để bật/tắt nhãn đơn vị tiền tệ:

  • Mở cài đặt biểu đồ của bạn, chuyển đến tab “Thang” và bật/tắt tùy chọn “Đơn vị Tiền tệ”. Xem đồ họa dưới đây để biết chi tiết.

  • Mở menu ngữ cảnh thang giá và bật/tắt tùy chọn “Đơn vị Tiền tệ” trên đó. Xem đồ họa dưới đây để biết chi tiết.