Làm thế nào để sử dụng chức năng MTF?

Chức năng MTF là một tính năng cho phép bạn thay đổi bất kỳ khung thời gian nào của chỉ số chỉ với hai lần nhấp trong Đầu vào, sử dụng menu thả xuống Độ phân giải.

Các lập trình viên Pine có thể sử dụng cùng một tham số độ phân giải mà chúng ta sử dụng trong các chỉ số tích hợp trong các tập lệnh riêng của họ. Chỉ cần thêm nó vào tuyên bố nghiên cứu của tập lệnh, các lập trình viên giờ đây có một cách dễ dàng để thêm chức năng MTF vào tập lệnh và cho phép người dùng quyết định khung thời gian họ muốn chỉ báo chạy.

Sử dụng tham số độ phân giải sẽ tự động thêm trường đầu vào Độ phân giải vào Đầu vào của tập lệnh của bạn. Giá trị mặc định của tham số độ phân giải có thể là bất kỳ chuỗi độ phân giải hợp lệ nào. Tuy nhiên, nếu nó không được bao gồm trong các lựa chọn có sẵn từ menu thả xuống của trường, biểu tượng Giống như mặc định sẽ xuất hiện dưới dạng giá trị mặc định trong trường. Sử dụng chuỗi trống ("") để thể hiện độ phân giải của biểu đồ.

Ví dụ, hãy nói rằng bạn muốn sử dụng biểu đồ có độ phân giải 5m, nhưng muốn nó hiển thị Trung bình di động dựa trên độ phân giải 1D. Trước đây, bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng chức năng security:

//@version=4
study(title="Moving Average", shorttitle="MA with security", overlay=true)
len = input(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = sma(src, len)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="1D")
s1 = security(syminfo.tickerid, res, out, gaps=true)
plot(s1, color=color.red)


Tuy nhiên, bây giờ, bạn sẽ chỉ cần thêm độ phân giải = "D" vào study call của mình, như được hiển thị bên dưới:

//@version=4
study(title="Moving Average", shorttitle="MA with resolution", overlay=true, resolution="D")
len = input(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = sma(src, len)
plot(out, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

Tham số độ phân giải mới cung cấp một cách dễ dàng để thêm chức năng MTF vào các tập lệnh tương đối đơn giản. Các tập lệnh thông phức tạp hơn sẽ vẫn cần security để thực hiện các tính toán nâng cao sử dụng thông tin khung thời gian cao hơn.

Xin lưu ý rằng chỉ báo có cài đặt độ phân giải tùy chỉnh đôi khi có thể hiển thị ‘n / a Thay vì giá trị bằng số. Hành vi này được dự kiến. Bạn có thể tìm hiểu thêm về nó trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.