Tôi nên chọn gói nào nếu tôi đã dùng thử và vẫn chưa biết?

Bắt đầu với cái mà bạn nghĩ sẽ có lợi nhất cho bạn. Nếu bạn không thích bản dùng thử của mình, hãy hỏi tại sao lại như vậy. Bạn có cần thêm công cụ? Bạn có ước mình có thể truy cập vào nhiều tính năng hơn không? Nếu vậy, có lẽ tốt nhất là nên bắt đầu với kế hoạch lên từ kế hoạch bạn đã chọn để dùng thử. Nếu bạn thích bản dùng thử của mình tốt, tốt nhất bạn nên tiếp tục với kế hoạch đó. Bạn luôn có thể thay đổi gói / nâng cấp nếu bạn cảm thấy cần truy cập nhiều hơn vào các công cụ và tính năng khác nhau mà chúng tôi cung cấp.