Tỷ lệ Tăng/Giảm

Định nghĩa

Tỷ lệ tăng/giảm cho thấy số cổ phiếu đóng cửa cao hơn so với số cổ phiếu đóng cửa thấp hơn. Tỷ lệ này được tính bằng cách sử dụng giá đóng cửa của ngày hôm trước. Tỷ lệ này được sử dụng để phân tích độ rộng của thị trường và xác định mức độ mạnh mẽ của thị trường nói chung.

Tính toán

Tỷ lệ tăng/giảm được tính bằng cách chia số cổ phiếu tăng giá cho số cổ phiếu giảm giá.

Nội dung rút ra

Khi sử dụng tỷ lệ tăng/giảm, hãy nhớ rằng tỷ lệ này tăng lên khi cổ phiếu tăng giá nhanh hơn so với cổ phiếu đang giảm giá và tỷ lệ này giảm xuống khi cổ phiếu giảm giá được báo cáo là vượt quá giá trị gia tăng.

Tỷ lệ tăng/giảm thấp trong lịch sử có khả năng cho thấy thị trường bị bán quá mức, trong khi tỷ lệ tăng/giảm trước cao cho thấy thị trường có khả năng mua quá mức. Tỷ lệ tăng/giảm có thể được tính cho nhiều khoảng thời gian khác nhau, bao gồm một ngày, tuần hoặc tháng.

Điều cần tìm kiếm

  1. Không chỉ có một cách để sử dụng tỷ lệ giảm trước. Hãy cùng khám phá các tùy chọn bên dưới.
  2. Sử dụng tỷ lệ tăng/giảm để xác định trạng thái của thị trường và tìm hiểu xem thị trường có bị mua quá mức hoặc bán quá mức hay không.
  3. Nhìn vào xu hướng tổng thể của tỷ lệ và sử dụng thông tin này để giúp bạn xác định xem thị trường đang cho thấy xu hướng tăng hay giảm. Tỷ lệ tăng/giảm đều đặn sẽ báo hiệu trạng thái của xu hướng.

Tóm tắt

Tóm lại, tỷ lệ tăng/giảm là chỉ báo phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng tổng thể, xu hướng tiềm năng và khả năng đảo ngược xu hướng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường. Công cụ này có thể giúp xác định trạng thái của thị trường và bản chất của thị trường là tăng hay giảm.