Chỉ báo Đường cong Coppock

Định nghĩa

Đường cong Coppock là chỉ báo động lượng giá để xác định các mức thấp chính trên thị trường chứng khoán và được tính như là đường trung bình động. Người ta cho rằng Đường cong Coppock được phát triển cho các chiến lược dài hạn liên quan đến các chỉ số, quỹ ETF và các công cụ thanh khoản khác thay vì giao dịch trong ngày. Chỉ báo có thể được sử dụng để xác định các xu hướng chính của thị trường, xác định hướng của xu hướng và hướng dẫn các chiến lược đầu tư hoặc giao dịch dài hạn.

Lịch sử

Công thức được sử dụng cho Đường cong Coppock được phát triển vào năm 1962 bởi Edwin S. Coppock trong ấn bản Barron’s năm đó. Chỉ báo ban đầu được giới thiệu là chỉ báo mua hoặc bán dài hạn cho các chỉ số chính. Lần đầu tiên nó được thực hiện theo cách này để cho phép các chỉ số xác định và nhắm mục tiêu các xu hướng lớn.

Nội dung rút ra

Đường cong Coppock là đường xu hướng dao động có phạm vi cả cao hơn và thấp hơn 0, kết hợp hai tốc độ thay đổi trong tính toán:

  1. Thay đổi trong 11 khoảng thời gian;
  2. Thay đổi trong 14 khoảng thời gian.

Đường cong xem xét tốc độ thay đổi trong các khoảng thời gian này và sau đó rút ra một chỉ báo đường tín hiệu được ngoại suy từ dữ liệu này bằng cách sử dụng đường trung bình động có trọng số trong 10 tháng. Khi sử dụng đường cong, các nhà giao dịch, nhà đầu tư và nhà phân tích kỹ thuật có thể xem chỉ báo đường tín hiệu để giúp phân tích và đưa ra kết luận đầu tư của riêng họ dựa trên những phát hiện của họ đối với các giao dịch trung/dài hạn.

Điều cần tìm kiếm

Chỉ cần áp dụng Đường cong Coppock vào biểu đồ và sau đó sử dụng phân tích xu hướng để phân tích bức tranh toàn cảnh hơn nhằm tìm vị trí Đường cong Coppock nằm trên hoặc dưới đường số 0.

Tóm tắt

Đường cong Coppock được tạo ra bởi một nhà kinh tế để phân tích xu hướng trung và dài hạn trong các chỉ số, quỹ ETF và các công cụ thanh khoản khác. Đường cong Coppock đo lường tốc độ thay đổi và có khả năng đưa ra xu hướng rõ ràng trong trung và dài hạn.