Chỉ báo Tỷ suất Cổ tức

Định nghĩa

Tỷ suất Cổ tức cho biết số tiền mà công ty trả cổ tức mỗi năm so với giá của tài sản cơ bản trả cổ tức. Tỷ suất Cổ tức được liệt kê dưới dạng phần trăm và được trình bày dưới dạng tỷ lệ tài chính. Từ "tỷ suất" thường được sử dụng trong đầu tư thu nhập cố định để truyền đạt số tiền mà tài sản phải trả.

Tính toán

Công thức tỷ suất cổ tức như sau:

Tỷ suất cổ tức = cổ tức hàng năm trên mỗi cổ phiếu : giá mỗi cổ phiếu

Chúng tôi thường tính tỷ suất cổ tức từ báo cáo tài chính đầy đủ của năm ngoái. Hãy nhớ rằng thời gian kể từ báo cáo thường niên của công ty càng lâu thì dữ liệu càng ít liên quan đến các nhà đầu tư.

Để quyết định cách tính tỷ suất cổ tức, nhà đầu tư nên xem xét và phân tích lịch sử chi trả cổ tức của công ty để giúp họ chọn phương pháp tính toán nào sẽ hiệu quả nhất cho họ và mang lại độ chính xác cao nhất.

Nội dung rút ra

Lợi suất cổ tức là số tiền mà công ty trả cho các cổ đông của mình để đổi lấy việc họ sở hữu một phần cổ phiếu của công ty, sau đó chia cho giá cổ phiếu hiện tại của công ty. Một số công ty sẽ trả cổ tức cao hơn những công ty khác và thậm chí có thể bị đánh thuế cổ tức ở mức cao hơn.

Việc phân tích tỷ suất cổ tức thường được sử dụng khi các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty để đầu tư. Tỷ suất cổ tức thường được các nhà đầu tư có thu nhập cố định mong muốn. Các công ty như quỹ tín thác đầu tư bất động sản, công ty phát triển kinh doanh và công ty hợp danh hữu hạn tổng thể đều có khả năng trả cổ tức trung bình cao hơn vì Kho bạc Hoa Kỳ yêu cầu các công ty như vậy phải trả phần lớn thu nhập của họ cho cổ đông. Những trường hợp như thế này được gọi là quy trình “chuyển tiếp” và cho phép công ty miễn thuế thu nhập đối với lợi nhuận mà sau đó công ty trả cho các cổ đông dưới dạng cổ tức. Tuy nhiên, các cổ đông phải nộp thuế cho lợi nhuận thu nhập của họ.

Hãy nhớ rằng tỷ suất cổ tức cao hơn không phải lúc nào cũng hướng đến các cơ hội đầu tư tốt. Có những trường hợp các công ty có tỷ suất cổ tức cao do giá cổ phiếu giảm chứ không phải vì họ có lợi nhuận cao.

Điều cần tìm kiếm

Nếu tỷ suất cổ tức vẫn giữ nguyên và không tăng hoặc giảm theo tỷ lệ phần trăm, thì có thể giả định rằng tỷ suất cổ tức sẽ tăng khi giá cổ phiếu giảm. Mặt khác, nếu giá cổ phiếu tăng, tỷ suất cổ tức sẽ giảm. Tỷ suất cổ tức thay đổi tương ứng với giá cổ phiếu, do đó, tỷ suất cổ tức có thể tự biểu hiện ở mức cao bất thường khi cổ phiếu nhanh chóng giảm giá trị.

Tỷ suất cổ tức được hiển thị dưới dạng phần trăm thay vì số tiền để đơn giản hóa việc xem số tiền lãi mà cổ đông của công ty có thể mong đợi kiếm được so với những gì họ đã đầu tư. Nói chung, lợi suất cho thấy số tiền mà công ty trả cổ tức mỗi năm.

Hạn chế

Cổ tức có thể phải trả giá bằng tỷ lệ tăng trưởng cần thiết hoặc tiềm năng của một công ty, vì mỗi đô la mà một công ty trả thông qua cổ tức là một đô la mà công ty do đó không thể tái đầu tư vào đó. Như đã giải thích ở trên, việc phân tíchcổ phiếu chỉ dựa trên tỷ suất cổ tức không phải là lợi ích tốt nhất của nhà đầu tư. Ngoài ra, các nhà đầu tư nên cảnh giác với một công ty có vẻ như đang đi xuống, trong khi vẫn có tỷ suất cổ tức cao. Giá cổ phiếu là mẫu số của công thức và được sử dụng để tính tỷ suất cổ tức.

Tóm tắt

Tỷ suất cổ tức là tỷ lệ phần trăm cho thấy số tiền mà công ty trả cổ tức mỗi năm, so với giá cổ phiếu của công ty. Lợi tức có thể được sử dụng cùng với các chỉ số khác để hỗ trợ phân tích. Nhà đầu tư không nên coi tỷ suất cổ tức là trọng tâm duy nhất do có trường hợp hiển thị dữ liệu không đầy đủ hoặc không liên quan đến giá cổ phiếu của công ty.