Chỉ báo Mass Index

Định nghĩa

Chỉ báo Mass Index là chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để kiểm tra khác biệt giữa giá cổ phiếu cao và thấp trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ số đề xuất rằng đảo ngược xu hướng có thể sắp xảy ra khi có khác biệt lớn hơn giữa giá cổ phiếu mà sau đó khác biệt này giảm dần.

Lịch sử

Mass Index được phát triển và giới thiệu bởi Donald Dorsey vào đầu những năm 1990. Ban đầu, Dorsey nghĩ rằng khi phép tính cho kết quả trên 27 và sau đó giảm xuống dưới 1,5 điểm (còn 26,5), cổ phiếu sẽ sẵn sàng đổi hướng. Kết quả này sẽ tạo ra một loại "phình ra". Người ta đã xác định rằng chỉ số 27 thể hiện sự biến động của cổ phiếu, khiến nhiều nhà giao dịch hạ thấp đường cơ sở khi kỳ vọng giá sẽ phình ra.

Tính toán

Để tính chỉ số khối lượng, hãy xem công thức dưới đây.

25

∑ 9 − EMA ngày của 9 − EMA ngày của (Cao − Thấp) / 9 − EMA ngày của (Cao − Thấp)

1

Các bước tính toán như sau.

  1. Bắt đầu, hãy tính toán Đường trung bình động luỹ thừa (EMA) trong chín ngày của chênh lệch giữa giá cổ phiếu cao và thấp trong một khoảng thời gian cụ thể, thường được xác định là 25 ngày.
  2. Tiếp tục, chia kết quả này cho Trung bình động luỹ thừa chín ngày của đường trung bình động được hiển thị trong tử số của phương trình (hiển thị ở trên).

Nội dung rút ra và điều cần tìm kiếm

Mặc dù người ta thường sử dụng các chỉ báo làm độ lệch chuẩn để đo lường biến động trong thị trường, nhưng Mass Index cũng có rất hữu ích. Việc sử dụng chức năng phình đảo ngược của Mass Index có thể làm sáng tỏ một số điều kiện thị trường và cũng có thể được sử dụng để giao dịch tiếp tục xu hướng.

Mass Index rất hiệu quả với các giao dịch ngắn hạn, dễ dàng sửa đổi theo độ nhạy hoặc dựa trên các giai đoạn cụ thể liên quan đến biến động của thị trường tùy thuộc vào cổ phiếu.

Tóm tắt

Mass Index là công cụ phân tích kỹ thuật kiểm tra phạm vi chênh lệch giữa giá cổ phiếu cao và thấp trong một khoảng thời gian cụ thể. Xu hướng thị trường đảo ngược có thể rõ ràng nếu phạm vi mở rộng và sau đó giảm xuống một điểm khác.