Chỉ báo McGinley Động

Định nghĩa

McGinley Động điều chỉnh thay đổi về tốc độ thị trường, khiến chỉ báo này khác với các đường trung bình động khác, ngoài việc cung cấp các đường trung bình động rõ ràng. McGinley Động là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên đường trung bình động ban đầu được thiết kế để theo dõi xu hướng thị trường.

Lịch sử

John R. McGinley đã tạo ra McGinley Động để tạo ra một đường trung bình động có thể giảm đáng kể độ trễ giữa chỉ báo và thị trường nói chung. Nếu thành công, đường trung bình động sẽ nhanh hơn và đáng tin cậy hơn các đường trung bình động khác hiện có.

Tính toán

Bất kỳ ai sử dụng chỉ báo McGinley Động đều có thể dễ dàng tùy chỉnh chỉ báo này bằng cách chọn số khoảng thời gian (N). Cách tính toán chỉ báo như sau.

Trong đó:

MD[1] = Giá trị MD của kỳ trước

Giá = Giá hiện tại của chứng khoán

N = số khoảng thời gian

Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ báo sử dụng Giá trong công thức để phản ánh tốt hơn hành động giá trong thị trường và giảm thiểu việc phân tách và biến động giá. Công thức được mô tả ở trên cho phép chỉ báo theo dõi chặt chẽ biến động giá của chứng khoán.

Nội dung rút ra

McGinley Động được thiết kế để theo dõi thị trường tốt hơn so với các chỉ số trung bình động tương đương. Chỉ báo này nổi bật so với các chỉ báo khác vì khả năng điều chỉnh thay đổi về tốc độ thị trường. Điều này được thực hiện nhờ tính năng điều chỉnh tự động của chỉ báo đã được tích hợp vào công thức. Với tính năng này, McGinley Động có thể theo dõi tốc độ nhanh hoặc tốc độ chậm, giúp xác định xu hướng của thị trường.

Ngoài tính năng điều chỉnh, chỉ báo cũng có thể giảm thiểu việc phân tách giá và biến động không ổn định để mô tả giá chính xác hơn và với càng nhiều dữ liệu liên quan càng tốt.

Điều cần tìm kiếm

Hãy chú ý đến độ trễ khi sử dụng đường trung bình động, vì không có đường trung bình động nào không bị tác động khi được đặt trong khoảng thời gian cố định. Mặt khác, chỉ báo McGinley Động đã xem xét vấn đề này và sử dụng tính năng điều chỉnh cho việc thay đổi tốc độ thị trường để dự đoán các đường mịn và chính xác hơn.

Tốc độ thị trường thường dao động, đôi khi di chuyển chậm hơn hoặc nhanh hơn. Chỉ báo McGinley Động thừa nhận đặc điểm thị trường này và kết hợp hệ số làm mịn tự động vào công thức để phù hợp với tốc độ thị trường.

Tóm tắt

McGinley Động là chỉ báo theo dõi thị trường tốt hơn so với các đường trung bình động tương đương. Công thức của chỉ báo cho phép chỉ báo điều chỉnh theo các thay đổi tốc độ thị trường và phân tách giá, khiến chỉ báo này khác biệt với các đường trung bình động khác, giúp chỉ báo trình bày dữ liệu rõ ràng, nhạy bén và các đường trung bình động toàn diện hơn.