Điểm Xoay Cao Thấp

Định nghĩa

Chỉ báo Điểm Xoay Cao Thấp được sử dụng để xác định và dự đoán thay đổi tiềm năng về giá thị trường và đảo chiều. Mức cao được đề cập trong tiêu đề được tạo dựa trên số lượng thanh thể hiện mức cao thấp hơn ở hai bên của Điểm Xoay Cao, trong khi Mức thấp được tạo dựa trên số lượng thanh thể hiện mức thấp cao hơn ở hai bên của Điểm Xoay Thấp.

Tính toán

Như đã đề cập ở trên, Điểm Xoay Cao được tính bằng số lượng thanh có mức cao thấp hơn ở hai bên của phép tính Điểm Xoay Cao. Tương tự, Điểm Xoay Thấp được tính bằng số lượng thanh có mức thấp cao hơn ở hai bên của phép tính Điểm Xoay Thấp.

Điều rút ra và cần tìm kiếm

Điểm Xoay có ý nghĩa hoặc đáng chú ý hơn nếu xu hướng được mở rộng hoặc dài hơn mức trung bình. Điều này có thể có nghĩa là nếu nhà giao dịch chọn khoảng thời gian cao hơn trước và sau Điểm Xoay, thì xu hướng có thể dài hơn và do đó chứng tỏ bản thân Điểm Xoay đáng chú ý hơn.

Ngoài ra, Điểm Xoay có thể giúp nhà giao dịch đánh giá nơi tốt nhất để vẽ biểu đồ. Bằng cách phân tích những thay đổi và đảo ngược giá, nhà giao dịch có nhiều khả năng xác định và dự đoán các mô hình giá và xu hướng giá chung.

Tóm tắt

Chỉ báo Điểm Xoay Cao Thấp có thể dự đoán và xác định những thay đổi về giá cũng như khả năng đảo chiều trên thị trường. Điểm xoay cũng có thể giúp các nhà giao dịch xác định mô hình và xu hướng giá, tùy thuộc vào khoảng thời gian và tầm quan trọng của giá trị Điểm xoay.