Cách bật tính năng điều chỉnh dữ liệu đối với cổ tức?

Cổ tức là gì và cổ tức có thể ảnh hưởng như thế nào đến chi phí cổ phần?

Cổ tức là việc phân phối một phần thu nhập của công ty cho một nhóm cổ đông của công ty, tùy theo số lượng và loại cổ phần mà các cổ đông này có. Cổ tức chủ yếu được trả hàng quý, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, công ty sẽ trả cổ tức hàng tháng hoặc hàng năm. Các công ty không bắt buộc phải trả cổ tức và nếu họ gặp áp lực tài chính, họ có thể hủy bỏ cổ tức hoàn toàn.

Khi một công ty trả cổ tức, giá trị của công ty bị giảm đi bởi số tiền đã trả. Điều này xảy ra vì tiền đang rời khỏi bảng cân đối kế toán của công ty và được gửi cho các cổ đông. Do đó, công ty có ít tiền mặt hơn trên sổ sách so với trước khi trả cổ tức và giá cổ phiếu của công ty có thể phản ánh điều đó. Tuy nhiên, giá trị này đang được chuyển cho các cổ đông đang kiếm được tiền lãi từ cổ tức. Vì vậy, trong khi giá trị của công ty có thể giảm xuống, tổng lợi nhuận của cổ đông sẽ tăng lên bằng số tiền được trả bằng cổ tức.

Cần điều chỉnh biểu đồ về cổ tức để hình dung tác động của những cổ tức đó, đặc biệt cần thiết đối với các cổ đông dài hạn. Biểu đồ điều chỉnh cổ tức cho thấy tổng lợi nhuận của tài sản. Có nghĩa là biểu đồ thêm cổ tức được chi trả cho cổ đông vào giá cổ phiếu.

Cách bật tính năng điều chỉnh dữ liệu cho cổ tức?

Để bật điều chỉnh cổ tức, hãy nhấp vào nút điều chỉnh trên bảng điều khiển dưới cùng của biểu đồ. Sau đó, biểu đồ sẽ điều chỉnh để phản ánh các khoản thanh toán cổ tức. Xem hình ảnh dưới đây.


Nếu bạn không tìm thấy vị trí nút điều chỉnh ở bảng điều khiển dưới cùng của biểu đồ, tức là không có tính năng điều chỉnh giá cho nội dung bạn đang xem.