Chỉ báo Chỉ số Sức sống Tương đối (Relative Vigor Index)