Mô hình nến giảm ba bước - Giảm giá

Giảm ba bước là mô hình giảm giá năm ngọn nến biểu thị tiếp tục xu hướng giảm hiện có. Cây nến đầu tiên dài và có màu đỏ, theo sau là ba cây nến ngắn màu xanh lục có thân nằm trong phạm vi của cây nến đầu tiên. Cây nến cuối cùng cũng có màu đỏ và dài và đóng cửa dưới mức đóng cửa của cây nến đầu tiên. Cây nến giảm giá mạnh thứ năm mang tính quyết định này gợi ý rằng phe mua không thể đảo ngược xu hướng giảm trước đó và phe bán đã giành lại quyền kiểm soát thị trường.

Phiên bản tăng giá của mô hình nến Ba bước giảm giá là mô hình nến Ba bước tăng giá.


Đầu vào:

Thông thường, mô hình nến này được nhận biết cùng với hướng xu hướng cụ thể, tức là hướng xu hướng đó có thể quan trọng đối với mô hình nếu giá nhìn chung tăng hoặc giảm. Tùy chọn 'Phát hiện xu hướng dựa trên' cho phép bạn chỉ định sử dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện xu hướng:

  • SMA50 - chỉ báo so sánh giá hiện tại của mã giao dịch với Đường trung bình động đơn giản (SMA) có độ dài 50. Nếu giá hiện tại nằm dưới SMA, chuyển động giá này được coi là xu hướng giảm. Nếu giá cao hơn SMA, đó là xu hướng tăng.
  • SMA50, SMA200 - chỉ báo so sánh riêng giá hiện tại với SMA50 và SMA50 với SMA200. Nếu giá hiện tại nằm trên SMA50 và SMA50 nằm trên SMA200, đây được coi là một xu hướng tăng. Nếu giá nằm dưới SMA50 và SMA50 nằm dưới SMA200, đây là xu hướng giảm.
  • Không phát hiện - chỉ báo không xem xét xu hướng giá.

Bằng cách so sánh hai SMA khác nhau, tùy chọn 'SMA50, SMA200' chỉ phát hiện các xu hướng mạnh hơn. Khi xu hướng yếu và điều kiện trên không được đáp ứng, thì sẽ không phát hiện mô hình nào. Ngược lại, tùy chọn 'SMA50' cũng sẽ phát hiện các xu hướng yếu hơn.