Mô hình nến Cửa sổ Giảm giá - Giảm giá

Cửa sổ Giảm giá là mô hình tiếp tục giảm giá hai nến hình thành trong xu hướng giảm. Cả hai nến trong mô hình có thể thuộc bất kỳ loại nào, ngoại trừ Doji Bốn giá. Đặc điểm quan trọng nhất của mô hình là khoảng cách giá giữa mức thấp của cây nến đầu tiên và mức cao của cây nến thứ hai. Sự tồn tại của khoảng trống này (cửa sổ) có nghĩa là xu hướng giảm giá dự kiến sẽ tiếp tục.

Phiên bản tăng giá của mô hình Cửa sổ Giảm giá là mô hình nến Cửa sổ Tăng giá.

Đầu vào:

Thông thường, mô hình nến này được nhận biết cùng với hướng xu hướng cụ thể, tức là hướng xu hướng đó có thể quan trọng đối với mô hình nếu giá nhìn chung tăng hoặc giảm. Tùy chọn 'Phát hiện xu hướng dựa trên' cho phép bạn chỉ định sử dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện xu hướng:

  • SMA50 - chỉ báo so sánh giá hiện tại của mã giao dịch với Đường trung bình động đơn giản (SMA) có độ dài 50. Nếu giá hiện tại nằm dưới SMA, chuyển động giá này được coi là xu hướng giảm. Nếu giá cao hơn SMA, đó là xu hướng tăng.
  • SMA50, SMA200 - chỉ báo so sánh riêng giá hiện tại với SMA50 và SMA50 với SMA200. Nếu giá hiện tại nằm trên SMA50 và SMA50 nằm trên SMA200, đây được coi là một xu hướng tăng. Nếu giá nằm dưới SMA50 và SMA50 nằm dưới SMA200, đây là xu hướng giảm.
  • Không phát hiện - chỉ báo không xem xét xu hướng giá.

Bằng cách so sánh hai SMA khác nhau, tùy chọn 'SMA50, SMA200' chỉ phát hiện các xu hướng mạnh hơn. Khi xu hướng yếu và điều kiện trên không được đáp ứng, thì sẽ không phát hiện mô hình nào. Ngược lại, tùy chọn 'SMA50' cũng sẽ phát hiện các xu hướng yếu hơn.