Chỉ báo SMI Ergodic

Định nghĩa

Chỉ báo Ergodic của Chỉ số Động lượng Stochastic (SMI) hoạt động giống như Chỉ số Sức mạnh Thực sự, ngoại trừ việc Chỉ báo này sử dụng một đường tín hiệu trong phân tích thị trường. Bằng cách cung cấp các đường trung bình động kép của giá trừ đi giá của giá trước đó trong hai khung thời gian cho các nhà giao dịch, chỉ báo SMI Ergodic có thể kích hoạt các tín hiệu giao dịch hữu ích. Đường tín hiệu hỗ trợ nỗ lực này là Đường trung bình trượt luỹ thừa (EMA) của chính chỉ báo SMI.

Tính toán

Sau đây là mã cô đọng cho chỉ báo SMI Ergodic.

//price (user defined, default is closing price)

//method = moving average (user defined, default is EMA)

//prevP = previousPrice

//abs = absolute value

//ma = moving average, index = current bar number

//MT = moreThan

//LT = lessThan

prevP = price[index-1];

change = price - prevP;

absChange = abs(price - prevP);

tempChange = ma(method, index, fastPeriod, change);

tempAbsC = ma(method, index, fastPeriod, absChange);

tempChange = ma(method, index, slowPeriod, tempChange);

tempAbsC = ma(method, index, slowPeriod, tempAbsC);

Plot1: SMI = tempChange / tempAbsC;

Plot2: SIGNAL = ma(method, index, sigPeriod, SMI);

//Signals

highSell = smi for last sell signal, reset to max_negative at each  buy signal;

lowBuy = smi for last buy signal, reset to max_positive at each sell signal;

sell=crossedBelow(SMI, SIGNAL) AND smi MT topGuide  AND smi MT highSell;

buy=crossedAbove(SMI, SIGNAL) AND smi LT bottomGuide AND smi LT lowBuy;

Nội dung rút ra và điều cần tìm kiếm

Để kiểm soát cả chất lượng và số lượng giao dịch liên quan đến chỉ báo này, nhà giao dịch nên xem xét điều chỉnh đường dẫn hướng trên và dưới của Chỉ số Động lượng Stochastic. Nếu đường tín hiệu bị SMI cắt ngang, tức là xu hướng đang thay đổi. Tín hiệu bán được gửi đến nhà giao dịch nếu SMI ở trên đường dẫn hướng trên cùng và sau đó cắt xuống dưới đường tín hiệu SMI. Ngược lại, tín hiệu mua được gửi đến nhà giao dịch nếu SMI nằm dưới đường dẫn hướng dưới cùng và sau đó cắt đường tín hiệu.

Trong khi sử dụng chỉ báo này, bạn có thể tìm thấy số 0 trên biểu đồ phân chia phe mua và phe bán. Tăng giá được hiển thị ở trên và giảm giá tham chiếu bên dưới đường tín hiệu.

Tóm tắt

Chỉ báo SMI Ergodic sử dụng đường tín hiệu trong phân tích thị trường và hiển thị các đường trung bình động kép của giá trừ đi giá của giá trước đó trong hai khung thời gian. Các khung thời gian này có thể được điều chỉnh và đặt lại bởi nhà giao dịch dựa trên sở thích và nhu cầu giao dịch. Chỉ báo kích hoạt các tín hiệu giao dịch hữu ích cho nhà giao dịch để hỗ trợ phân tích thị trường.