Chỉ báo Dao động SMI Ergodic

Định nghĩa

Chỉ báo dao động Ergodic của Chỉ số Stochastic Momentum Index (SMI), thường được gọi là SMIEO, sử dụng và điều chỉnh các đường trung bình động kép của chỉ báo SMI Ergodic về giá trừ đi giá trước đó trong hai khung thời gian. Chỉ báo sử dụng một đường tín hiệu, bao gồm Đường trung bình động luỹ thừa (EMA) của chỉ báo SMI và trừ đường này khỏi SMI. Chỉ báo dao động được hiển thị trên biểu đồ dưới dạng biểu đồ. Nhà giao dịch có thể thay đổi cài đặt chỉ báo trong phần cài đặt (tức là phần cài đặt đầu vào, phương pháp (EMA) và độ dài khoảng thời gian).

Tính toán

Sau đây là mã cô đọng cho chỉ báo dao động SMI Ergodic.

//price (người dùng xác định, mặc định là giá đóng cửa)

//method = đường trung bình động (người dùng xác định, mặc định là EMA)

//prevP = previousPrice, index = current bar number

//abs = giá trị tuyệt đối

//ma = đường trung bình động

prevP = price[index-1];

change = price - prevP;

absChange = abs(price - prevP);

tempChange = ma(method, index, fastPeriod, change);

tempAbsC = ma(method, index, fastPeriod, absChange);

tempChange = ma(method, index, slowPeriod, tempChange);

tempAbsC = ma(method, index, slowPeriod, tempAbsC);

SMI = tempChange / tempAbsC;

SIGNAL = ma(method, index, sigPeriod, SMI);

Plot: SMIEO = SMI - SIGNAL;

Nội dung rút ra và điều cần tìm kiếm

Chỉ báo dao động SMI Ergodic được sử dụng hiệu quả nhất với các chỉ báo và công cụ khác để phân tích kỹ thuật.

Tóm tắt

SMIEO sử dụng và điều khiển các đường trung bình động kép của giá trừ đi giá trước đó của chỉ báo SMI Ergodic trong hai khung thời gian. SMIEO hỗ trợ nhà giao dịch bằng cách cung cấp các tín hiệu kích hoạt hữu ích. Chỉ báo sử dụng một đường tín hiệu và sau đó trừ đường tín hiệu này khỏi SMI. Nhà giao dịch có thể thay đổi cài đặt chỉ báo, chẳng hạn như đầu vào, phương pháp (EMA) và độ dài khoảng thời gian, tùy thuộc vào nhu cầu hoặc sở thích giao dịch của mình.