Đường trung bình động có trọng số

Định nghĩa

Đường trung bình động có trọng số (WMA) được phát triển để mở rộng dựa trên Đường trung bình động truyền thống và Đường trung bình động luỹ thừa. Bằng cách thêm trọng số vào dữ liệu giá gần đây nhất của Đường trung bình động (MA), Đường trung bình động có trọng số được sử dụng để tính trọng số cho các khoảng thời gian cụ thể trong phép tính hơn các khoảng thời gian khác.

Tính toán

Nội dung rút ra

John J. Murphy đã giải thích về Đường trung bình động có trọng số trong bài viết của mình có tiêu đề "Phân tích kỹ thuật về thị trường tài chính," do Viện Tài chính New York xuất bản năm 1999. Murphy đã chỉ ra cách EMA “giải quyết cả hai vấn đề liên quan đến đường trung bình động đơn giản." Đầu tiên, Đường trung bình động có trọng số sử dụng dữ liệu gần đây nhất có sẵn với trọng số lớn hơn được thêm vào. Do đó, đường có tên là Đường trung bình động có trọng số (WMA). Đổi lại, WMA "cho rằng dữ liệu giá trong quá khứ có tầm quan trọng thấp hơn", mặc dù WMA đưa tất cả dữ liệu được tìm thấy trong suốt “vòng đời của công cụ” vào tính toán.

Điều cần tìm kiếm

Với Đường trung bình động có trọng số, người dùng có thể điều chỉnh trọng số được chỉ định cho chỉ báo để chỉ báo có trọng số lớn hơn hoặc thấp hơn đối với giá của ngày gần đây nhất. Trọng lượng này sau đó được thêm vào một tỷ lệ phần trăm của giá trị của ngày trước đó và tổng của cả hai sẽ bằng 100.

Tóm tắt

Đường trung bình động có trọng số rất hữu ích trong việc xác định các điểm giá chính và trực quan hóa một đường được làm nhẵn với các trọng số cụ thể được gán cho WMA đó, bằng trọng số lớn hơn hoặc nhỏ hơn, tùy thuộc vào sở thích của người dùng và áp dụng cho dữ liệu giá gần đây nhất có sẵn trên biểu đồ. Bạn có thể tìm thêm thông tin thêm về Đường trung bình động tại đây.