Chiến lược BarUpDn

Định nghĩa

Chiến lược BarUpDn vào vị thế mua nếu thanh hiện tại có màu xanh lục (giá đóng cửa > giá mở cửa) và mở trên giá đóng của thanh trước đó. Nếu thanh hiện tại có màu đỏ và giá mở cửa của thanh thấp hơn giá đóng cửa của thanh trước đó, thì chiến lược sẽ vào lệnh bán. Nếu phần trăm thua lỗ mỗi ngày vượt quá giá trị được quy định trong cài đặt chỉ báo, tất cả các vị thế sẽ bị đóng.

Tính toán

Tập lệnh Pine

//@version=5 strategy("BarUpDn Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10) maxIdLossPcnt = input.float(1, "Max Intraday Loss(%)") strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity) if (close > open and open > close[1])     strategy.entry("BarUp", strategy.long) if (close < open and open < close[1])     strategy.entry("BarDn", strategy.short) //plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Kết luận

Chiến lược BarUpDn dựa trên việc một thanh cụ thể có màu xanh lục và cao hơn thanh trước hay màu đỏ và thấp hơn thanh trước đó hay không. Chiến lược này tìm kiếm thay đổi nhanh chóng về giá và cố gắng giao dịch những thay đổi đó, có khả năng nhảy vào điểm bắt đầu của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Chiến lược BarUpDn cũng tương đối đơn giản và có thể được sử dụng làm điểm khởi đầu để dạy cho những người mới sử dụng chiến lược Pine.