Chiến lược Dải Bollinger có hướng

Định nghĩa

"Hướng chiến lược" quy định loại lệnh nào mà chiến lược được phép tạo. Nếu giá trị cài đặt là 0, lệnh có thể là mua hoặc bán. Nếu cài đặt là -1 thì lệnh chỉ có thể bán khống còn nếu là 1 thì lệnh chỉ có thể mua. Hướng Chiến lược Dải bollinger đi vào vị thế mua khi mã giao dịch vượt qua bên dưới dải dưới của Dải bollinger và đi vào vị thế bán nếu mã giao dịch vượt qua dải trên. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, trong phần cài đặt chiến lược, bạn có thể điều chỉnh hướng thành chỉ mua, chỉ bán hoặc cả hai.

Tính toán

Tập lệnh Pine

//@version=5 strategy("Bollinger Bands Strategy directed", overlay=true) source = close length = input.int(20, minval=1) mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50) direction = input.int(0, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1) strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long)) basis = ta.sma(source, length) dev = mult * ta.stdev(source, length) upper = basis + dev lower = basis - dev if (ta.crossover(source, lower))     strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BBandLE") else     strategy.cancel(id="BBandLE") if (ta.crossunder(source, upper))     strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BBandSE") else     strategy.cancel(id="BBandSE") //plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Tóm tắt

Chiến lược Dải Bollinger có hướng được tạo ra để mua hoặc bán khi mã giao dịch có khả năng bị mở rộng quá mức so với giá trung bình của mã đó. Ví dụ: chiến lược có thể hướng đến việc mua nếu mã giao dịch nằm dưới Dải Bollinger dưới của mã đó hoặc bán nếu mã giao dịch vượt lên trên Dải Bollinger trên. Một số nhà giao dịch có thể coi đây là tình huống đảo chiều trung bình vì Dải Bollinger được tạo bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn của giá trung bình của mã giao dịch. Hãy nhớ rằng, chiến lược có hướng. Trong phần cài đặt, bạn có thể kiểm soát giá trị, tức là nếu bằng 0 thì sẽ có cả trường hợp mua và bán. Nếu cài đặt là -1 thì chiến lược chỉ có thể bán khống còn nếu là 1 thì chiến lược chỉ có thể mua.