Chiến lược Đột phá Kênh

Định nghĩa

Chiến lược Đột phá Kênh tạo một kênh với các dải dựa trên giá trị cao nhất và thấp nhất cho các thanh X cuối cùng (X là giá trị trong phần cài đặt "Độ dài"). Chiến lược bắt đầu mua nếu mức cao của thanh hiện tại cao hơn dải kênh trên của thanh trước đó. Chiến lược bắt đầu bán nếu mức thấp của thanh hiện tại thấp hơn dải kênh dưới của thanh trước đó.

Tính toán

Tập lệnh Pine

//@version=5 strategy("ChannelBreakOutStrategy", overlay=true) length = input.int(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=5) upBound = ta.highest(high, length) downBound = ta.lowest(low, length) if (not na(close[length]))     strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="ChBrkLE") strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="ChBrkSE") //plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Tóm tắt

Chiến lược Đột phá Kênh cố gắng tạo ra một chiến lược giống như tên gọi: giao dịch dựa trên việc mã giao dịch có thoát ra khỏi kênh hay không. Kênh phụ thuộc vào độ dài, độ dài này được chọn trong phần cài đặt chiến lược. Sau đó, chiến lược sẽ bắt đầu mua nếu mức cao của thanh hiện tại cao hơn dải kênh trên của thanh trước đó. Chiến lược bắt đầu bán nếu mức thấp của thanh hiện tại thấp hơn dải kênh dưới của thanh trước đó.