Đường trung bình động Bình phương tối thiểu

Định nghĩa

Đường trung bình động bình phương tối thiểu là đường cong thể hiện các tính toán hồi quy tuyến tính. Trên mỗi thanh, chỉ báo hiển thị hồi quy tuyến tính dựa trên giá trong một khoảng thời gian được chỉ định bởi giá trị Độ dài trong phần cài đặt.

Tính toán

Tập lệnh Pine

//@version=5 indicator(title = "Least Squares Moving Average", shorttitle="LSMA", overlay=true, timeframe="", timeframe_gaps=true) length = input(title="Length", defval=25) offset = input(title="Offset", defval=0) src = input(close, title="Source") lsma = ta.linreg(src, length, offset) plot(lsma)

Tóm tắt

Đường trung bình động bình phương tối thiểu có thể được sử dụng làm chỉ báo xu hướng và chỉ báo đảo chiều. Đường này được sử dụng thay thế cho các chỉ báo truyền thống khác như đường trung bình động hoặc đường trung bình luỹ thừa. Đường trung bình động bình phương tối thiểu có cách tính khác với cả hai đường trung bình động đó. Chỉ báo hiển thị hồi quy tuyến tính dựa trên giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Khoảng thời gian này có thể được xác định trong phần cài đặt chỉ báo.