Đường trung bình động giao cắt

Định nghĩa

Chỉ báo này tính toán và vẽ hai đường trung bình động, MA9 và MA21, đồng thời làm nổi bật thanh nơi các đường này giao nhau. Đây là chỉ báo cho biết khi nào xu hướng đang thay đổi trong ngắn hạn và trở nên yếu hơn hoặc mạnh hơn.

Tóm tắt

Chỉ báo Đường trung bình động giao cắt đơn giản như tên gọi. Chỉ báo đo hai đường trung bình động và phát hiện thời điểm các đường này giao cắt nhau. Hai đường trung bình động được đo lường là MA9 và MA21. Chữ thập có nghĩa là MA9 hiện cao hơn MA21 hoặc ngược lại. Chỉ báo có thể được sử dụng cùng với các đường trung bình động khác hoặc các chỉ báo theo xu hướng để tạo ra bức tranh rõ ràng hơn về động lượng.