Chiến lược Thuận xu thế

Định nghĩa

Chiến lược này dựa trên thay đổi giá trong một khoảng thời gian. Khoảng thời gian được xác định bởi bạn, người dùng, trong phần cài đặt chiến lược. Chiến lược bắt đầu mua khi thay đổi trong khoảng thời gian nhất định chuyển thành dương và khi thay đổi trong khoảng thời gian đó tăng lên kể từ thanh cuối cùng. Chiến lược bắt đầu bán khi thay đổi trong khoảng thời gian trở thành âm và khi thay đổi trong khoảng thời gian giảm kể từ thanh cuối cùng.

Tóm tắt

Chiến lược Thuận xu thế được tạo ra để thực hiện chính xác như tên gọi: chiến lược đơn giản dành cho những người quan tâm đến giao dịch hoặc đầu tư theo xu thế. Chiến lược Thuận xu thế có thể được sử dụng trên mọi mã giao dịch hoặc khung thời gian, nhưng cuối cùng, người dùng quyết định khoảng thời gian hoặc độ dài của chiến lược. Các nội dung này có thể điều chỉnh trong phần cài đặt chiến lược. Chiến lược bắt đầu mua khi thay đổi trong khoảng thời gian trở nên dương và khi thay đổi trong khoảng thời gian tăng lên kể từ thanh cuối cùng. Chiến lược bắt đầu bán khi thay đổi trong khoảng thời gian trở nên âm và khi thay đổi trong khoảng thời gian giảm kể từ thanh cuối cùng.