Chỉ báo Moon Phases (Chu Kỳ Mặt Trăng)

Định nghĩa

Chỉ báo Chu kỳ Mặt trăng hiển thị các chu kỳ mặt trăng trên biểu đồ. Vòng tối biểu thị trăng non, vòng sáng là trăng tròn. Các vạch giữa trăng non và trăng tròn được tô màu tương ứng, tăng hoặc giảm dần.

Tóm tắt

Một số nhà đầu tư và nhà giao dịch tin rằng chu kỳ mặt trăng có thể tác động đến thị trường do lực hấp dẫn nhẹ nhàng của mặt trăng đối với Trái đất và những người tham gia thị trường. Chỉ báo Chu kỳ Mặt trăng là một công cụ để xem tác động đến thị trường. Chỉ báo hiển thị các chu kỳ mặt trăng trên biểu đồ.