Đường Trung bình động giao cắt (MovingAvg Cross)

Định nghĩa

Chiến lược MovingAvg Cross dựa trên Đường trung bình động với bất kỳ độ dài cụ thể nào do người dùng xác định. Điểm vào vị thế dựa trên việc giá đóng của thanh cao hơn hay thấp hơn đường trung bình động. Chiến lược mua khi giá đóng cửa lớn hơn đường trung bình động và chuyển sang bán khi giá đóng cửa nhỏ hơn đường trung bình động.

Độ dài của đường trung bình động, chẳng hạn như đường trung bình động 20 ngày hoặc 50 ngày, có thể được thay đổi trong phần cài đặt chiến lược. Theo mặc định, độ dài được đặt thành 9. Cài đặt ConfirmBars xác định số lượng thanh mà điều kiện phải đúng trước khi mục nhập mới có thể xuất hiện. Ví dụ: với ConfirmBars=3, mức đóng phải cao hơn mức trung bình động trong 3 thanh liên tiếp trước khi có thể tạo điểm vào vị thế mới.

Tóm tắt

Chiến lược MovingAvg Cross bao gồm các yếu tố của giao dịch dao động và giao dịch đảo chiều. Chiến lược này tìm kiếm các đường chéo trong các đường trung bình động cụ thể. Chiến lược mua khi giá đóng cửa lớn hơn đường trung bình động và chuyển sang bán khi giá đóng cửa nhỏ hơn đường trung bình động.