Chỉ báo MovingAvg2Line Cross

Định nghĩa

Chỉ báo này tính toán MA nhanh và MA chậm. Độ dài các đường này có thể được thay đổi trong phần cài đặt chỉ báo (mặc định là 9 và 18). Khi MA nhanh vượt lên trên MA chậm, chiến lược sẽ bước vào vị thế mua. Nếu MA nhanh cắt xuống dưới MA chậm, chiến lược sẽ bắt đầu bán khống.

Tóm tắt

Chiến lược MovingAvg2Line Cross sử dụng hai đường trung bình động để xác định liệu chiến lược này sẽ mua hay bán. Các đường trung bình động có thể được điều chỉnh trong phần cài đặt chiến lược. Giá trị mặc định là 9 và 18, nhưng có thể thay đổi theo nhu cầu của người dùng. Chiến lược bắt đầu mua khi đường trung bình động nhanh vượt qua đường trung bình chậm và vào lệnh bán khi đường trung bình động nhanh cắt xuống dưới đường trung bình động chậm. Cả nhà giao dịch xoay vòng và nhà giao dịch theo động lực đều có thể thấy chiến lược này hữu ích.