Chiến lược Mở rộng Pivot

Định nghĩa

Chiến lược Mở rộng Pivot dựa trên các Điểm Pivot. Chiến lược quét các thanh X+Y gần nhất (trong đó X và Y là các đầu vào Thanh bên trái và Thanh bên phải trong cài đặt chỉ báo) để tìm trục. Khi trục cao được đặt, chiến lược sẽ mở vị thế bán. Nếu tìm thấy trục thấp, chiến lược sẽ vào lệnh mua. Lưu ý rằng chiến lược sẽ tụt lại phía sau các thanh Y vì biểu đồ cần vẽ các thanh Y mới sau trục tiềm năng để phát hiện trục đó.

Tóm tắt

Chiến lược Mở rộng Pivot được tạo cho các nhà giao dịch xoay trục và những người đang tìm kiếm các giao dịch xoay vòng hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự cụ thể. Khi xảy ra trục cao, chiến lược sẽ mở vị thế bán và khi xảy ra trục thấp, chiến lược sẽ vào vị thế mua. Cần lưu ý là chiến lược quét các thanh X+Y gần nhất, là đầu vào trong phần cài đặt chiến lược dưới dạng Thanh bên trái và Thanh bên phải. Người dùng phải xác định các thanh này để chiến lược hoạt động hiệu quả.