Chiến lược Đóng Mở rộng Biến động

Định nghĩa

Chiến lược Mở rộng Biến động tạo một kênh dựa trên Phạm vi Thực trung bình cho các thanh X gần nhất, nhân với một hệ số. Bạn có thể thay đổi cả độ dài trung bình và hệ số trong phần cài đặt chỉ báo. Kênh được tạo bằng cách cộng và trừ giá trị kết quả từ giá đóng cửa. Nếu giá của thanh hiện tại lớn hơn dải trên của thanh trước đó, thì lệnh mua sẽ được tạo. Nếu giá của thanh hiện tại thấp hơn dải dưới của thanh trước đó, giao dịch bán sẽ được mở.

Tóm tắt

Chiến lược Mở rộng Biến động cung cấp cách tinh vi hơn để kiểm tra xem hành động giá của tài sản có đột phá, phân tách hoặc tăng đột biến hay không. Chiến lược này kiểm tra Phạm vi thực của mã giao dịch, tạo kênh bằng cách sử dụng phạm vi thực, sau đó nhập lệnh mua hoặc bán tùy thuộc vào cách giá di chuyển sau khi tạo phạm vi. Nếu giá của thanh hiện tại lớn hơn dải trên của thanh trước đó, thì lệnh mua sẽ được tạo. Nếu giá của thanh hiện tại thấp hơn dải dưới của thanh trước đó, giao dịch bán sẽ được mở.