Tôi muốn đăng nhập bằng email/tên người dùng và mật khẩu của mình. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn mất quyền truy cập vào mạng xã hội (bao gồm Gmail, Apple ID, Yahoo, v.v.) hoặc nếu bạn muốn đăng nhập vào TradingView bằng tên người dùng/mật khẩu của mình, chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau:

1. Mở Cài đặt hồ sơ rồi thiết lập email và mật khẩu cho tài khoản TradingView (nếu bạn chưa làm hoặc quên email/mật khẩu):

2. Mở tab Bảo mật rồi xóa mạng xã hội trong phần Tài khoản xã hội được liên kết:


Nếu tài khoản mạng xã hội của bạn bị xâm nhập hoặc bị tấn công, bạn nên thay đổi địa chỉ email và hủy liên kết mạng khỏi tài khoản TradingView trong cài đặt hồ sơ. Điều này sẽ đảm bảo rằng hacker không thể truy cập vào tài khoản TradingView của bạn.

Bạn cũng nên bật tính năng xác thực 2 yếu tố để bảo mật tài khoản TradingView hơn nữa.