Chiến lược Kênh Giá

Định nghĩa

Chiến lược kênh giá tạo ra một kênh với các dải dựa trên các giá trị cao nhất và thấp nhất cho các thanh X gần nhất. Hãy nhớ rằng, X là giá trị của "Độ dài" trong phần cài đặt chiến lược. Chiến lược bắt đầu mua khi mức cao của thanh hiện tại bằng với dải kênh trên của thanh trước đó. Chiến lược bắt đầu bán nếu mức thấp của thanh hiện tại bằng với dải kênh dưới của thanh trước đó.

Tóm tắt

Chiến lược kênh giá đã được tạo cho phục vụ những điểm phân tách và phá vỡ từ các kênh cụ thể. Các nhà giao dịch theo đà hoặc các nhà giao dịch xoay vòng đang tìm cách phát hiện các điểm phá vỡ từ các phạm vi cụ thể có thể sử dụng chiến lược này. Chiến lược này tạo ra một kênh với các dải dựa trên các giá trị cao nhất và thấp nhất cho các thanh cụ thể. Các thanh được xác định trong phần cài đặt chiến lược. Chiến lược bắt đầu mua khi mức cao của thanh hiện tại bằng với dải kênh trên của thanh trước đó. Chiến lược bắt đầu bán nếu mức thấp của thanh hiện tại bằng với dải kênh dưới của thanh trước đó.