Cách đóng ứng dụng dành cho máy tính mà các cửa sổ vẫn giữ đúng vị trí?