Tại sao lệnh của tôi được thực hiện / không được thực hiện, mặc dù giá trên biểu đồ đã đạt hoặc chưa đạt đến mức lệnh?

Biểu đồ Oanda dựa trên mức giá trung bình. Do đó, việc đạt hay không đạt đến mức lệnh theo biểu đồ không có nghĩa là lệnh đó nên hoặc không nên được thực hiện, vì việc khớp lệnh diễn ra nghiêm ngặt theo Ask / Bid, luôn nằm trên / dưới Mid. Kiểm tra lệnh Hỏi / Giá hiện tại trong phiếu đặt hàng hoặc trong các nút Mua / Bán trên biểu đồ để xem dữ liệu đến từ nhà môi giới và trên đó các lệnh được thực hiện.