Cách xuất dữ liệu của chiến lược

Nếu muốn lưu dữ liệu của Trình kiểm tra Chiến lược, bạn có thể sử dụng tính năng xuất để tải dữ liệu xuống dưới dạng tệp CSV. Để xuất dữ liệu của chiến lược, hãy nhấp vào nút "Tải xuống" trong Trình kiểm tra Chiến lược:

Thông tin từ mỗi tab được xuất riêng: nếu bạn nhấp vào nút "Tải xuống" từ tab "Danh sách các Giao dịch", bạn sẽ chỉ xuất thông tin giao dịch. Khi xuất dữ liệu chiến lược từ tab "Tóm tắt hiệu suất", bạn sẽ chỉ xuất các chỉ số.