Hướng dẫn của tác giả

Trường này xuất hiện dưới tập lệnh chỉ dành cho người được mời. Tác giả của tập lệnh xác định nội dung của tập lệnh, bao gồm cách bạn yêu cầu quyền truy cập vào tập lệnh của tác giả. Tác giả cũng có thể sử dụng trường này để hướng dẫn cách truy cập thông tin bổ sung về tập lệnh của mình.