Tôi có tài khoản Forexcom MT4 / MT5. Tôi có thể giao dịch với nó trên TradingView không?

Hiện tại, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản MT4 / MT5 của mình trên TradingView, nhưng giao dịch không khả dụng cho các tài khoản này.