Tại sao các lệnh Cắt lỗ / Chốt lời không có sẵn cho các lệnh thị trường / các vị thế riêng lẻ?

Nếu bạn có tài khoản tại Hoa Kỳ, các hạn chế của nhà môi giới sau sẽ được áp dụng:

  • Không thể đặt lệnh thị trường với lệnh Cắt lỗ / Chốt lời.
  • Không thể thêm lệnh Cắt lỗ / Chốt lời cho từng vị trí riêng lẻ. Chỉ có thể thêm lệnh Cắt lỗ / Chốt lời vào một vị trí Thực.
  • Kết quả là: sau khi thực hiện một lệnh giới hạn / dừng có các lệnh Cắt lỗ / Chốt lời, các lệnh Cắt lỗ / Chốt lời này chuyển thành một cặp lệnh OCO được liên kết, nhưng chúng không còn được liên kết với vị thế riêng lẻ đã mở.