Hotkey (phím nóng)

Đối với nhiều hành động, bạn có thể sử dụng các phím nóng cho thuận tiện. Ví dụ:

  • Mở một cửa sổ hoặc tab vô tình bị đóng:

Windows: Shift + Ctrl + T

macOS: Shift + Cmd + T

  • Chuyển sang tab tiếp theo/trước đó trong cửa sổ:

Windows: Ctrl + Pg Dn/Up

macOS: Cmd + Pg Dn/Up

  • Đóng ứng dụng trong khi vẫn mở các cửa sổ và tab:

Windows: Shift + Ctrl + Q

macOS: Cmd + Q