Tôi có thể chèn bất kỳ hình ảnh nào vào ấn phẩm hoặc ảnh chụp nhanh của mình không?