Chiến lược Kênh Keltner

Định nghĩa

Chiến lược Kênh Keltner dựa trên chỉ báo Kênh Keltner. Chiến lược này sử dụng Kênh Keltner làm dải quy định logic đầu tư của chiến lược: chiến lược bắt đầu mua khi biểu đồ vượt qua dải trên và chuyển sang bán khi biểu đồ vượt qua dải dưới.

Chỉ báo Kênh Keltner cơ bản được mô tả chi tiết trong bài viết tương ứng trên Trung tâm trợ giúp.

Đầu vào

Độ dài

Khoảng thời gian được sử dụng để tính toán đường trung bình động tạo cơ sở cho Đường bao trên và dưới (20 là mặc định).

Hệ số nhân

Hệ số nhân được áp dụng cho các dải.

Nguồn

Xác định dữ liệu nào từ mỗi thanh sẽ được sử dụng trong tính toán. Mặc định là dữ liệu đóng cửa.

Sử dụng Đường trung bình động luỹ thừa

Xác định xem đường trung bình động đơn giản hay luỹ thừa sẽ được sử dụng làm cơ sở.

Kiểu dải

Xác định xem phạm vi cao/thấp, Phạm vi thực hoặc Phạm vi thực trung bình sẽ được sử dụng cho các dải.

Chiều dài ATR

Nếu Kiểu dải là Phạm vi thực trung bình, thì chế độ cài đặt này chỉ định độ dài của phép tính ATR.