Chiến lược Parabolic SAR

Định nghĩa

Chiến lược Dừng và Đảo chiều Parabolic (SAR) dựa trên chỉ báo Parabolic SAR. Chiến lược mua vào bất cứ khi nào SAR thay đổi vị trí từ trên biểu đồ xuống dưới biểu đồ và vào lệnh bán khi điều ngược lại xảy ra.

Chỉ báo Parabolic SAR cơ bản được mô tả chi tiết trong bài viết tương ứng trên Trung tâm trợ giúp.

Đầu vào

Bắt đầu

Giá trị bắt đầu cho Hệ số gia tốc (.02 là Mặc định).

Tăng

Gia số mà Hệ số gia tốc sẽ di chuyển (.02 là Mặc định).

Giá trị tối đa

Giá trị tối đa của Hệ số gia tốc (.20 là Mặc định)