Chiến lược RSI

Định nghĩa

Chiến lược Chỉ số Sức mạnh Tương đối dựa trên chỉ báo RSI. Chiến lược vào lệnh mua bất cứ khi nào RSI cắt từ bên dưới đường Quá bán rồi đảo ngược vị trí và bán khi RSI cắt đường Quá mua từ bên trên.

Chỉ báo RSI cơ bản được mô tả chi tiết trong bài viết tương ứng trên Trung tâm trợ giúp.

Đầu vào

Độ dài

Khoảng thời gian được sử dụng để tính RSI. Mặc định là 14 ngày.

Quá bán

Cấp độ mà chiến lược sử dụng để quyết định khi nào nên mua.

Quá Mua

Cấp độ mà chiến lược sử dụng để quyết định khi nào nên bán khống.