Cách xóa danh sách Đỏ

Danh sách  đỏ là một mục mặc định và không thể bị xóa. Nếu không có nó, bạn sẽ không biết rằng một danh sách bị gắn cờ thực sự tồn tại, vì vậy chúng tôi sẽ giữ nó ở đó nếu điều đó ổn với bạn.