Tôi muốn tạm dừng một gói đăng ký đã được mua qua Ứng dụng Android

Bạn có thể tạm dừng đăng ký chỉ được mua thông qua ứng dụng Android. Nó sẽ bị tạm dừng sau khi chu kỳ thanh toán hiện tại kết thúc. Bạn sẽ có thể kích hoạt lại nó bất kỳ lúc nào hoặc hủy tạm dừng trước khi nó có hiệu lực. Đăng ký sẽ được kích hoạt lại theo khoảng thời gian đã chọn. Nếu bạn mua đăng ký mới khi đã có đăng ký bị tạm dừng, thì đăng ký trước đó sẽ bị hủy.

Chỉ có thể tạm dừng và khởi động lại đăng ký trong ứng dụng Google Play, bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết trong Trợ giúp của Google Play.