Tôi đã thay đổi tài khoản Google của mình. Làm cách nào để khôi phục đăng ký của tôi?

Rất tiếc, chúng tôi không thể để chuyển đăng ký sang tài khoản Google khác. Do đó, nếu bạn đã thay đổi tài khoản của mình, bạn cần hủy đăng ký trên tài khoản cũ và mua một gói đăng ký khác trên tài khoản mới. Xin lưu ý rằng nếu đăng ký trên tài khoản cũ không bị hủy, tiền sẽ được ghi nợ mỗi kỳ thanh toán.