Các cấp độ được hiển thị như thế nào trong Bảng giao dịch?

Mức Chốt lời được hiển thị dưới dạng Lệnh giới hạn trong khi Cắt lỗ là Lệnh dừng.

Cho đến khi Lệnh gốc chưa được thực hiện, trạng thái của nó là “Đang hoạt động” trong khi các Cấp là “Không hoạt động”.

Trạng thái không hoạt động không có nghĩa là chúng đã ngừng hoạt động, nó có nghĩa là chúng vẫn chưa được kích hoạt.

Khi một Đơn đặt hàng chuyển sang một vị trí, trạng thái của nó là “Đã lấp đầy” và các Cấp của nó được biểu thị là “Đang hoạt động”.