Tại sao một trong những cấp độ bị hủy bỏ?

Các cấp độ hoạt động theo logic. Trong trường hợp kích hoạt Chốt lời -> Vị thế đóng -> Cắt lỗ bị hủy và ngược lại, Nếu vị thế được đóng ở mức Cắt lỗ -> Chốt lời sẽ bị hủy.