Tại sao Lệnh giới hạn của tôi được thực hiện ngay sau khi đặt lệnh?

Lệnh Giới hạn được thực hiện ở mức giá tốt nhất, chúng giúp chúng ta mua với giá thấp hơn và bán với giá cao hơn. Do đó, nếu bạn đặt một Lệnh giới hạn mua và giá Bán thấp hơn, lệnh đó sẽ được thực hiện ngay lập tức. Lệnh Giới hạn Bán hoạt động theo cách ngược lại, nó sẽ được thực hiện trong trường hợp Giá mua bằng với giá đã đặt hoặc cao hơn.