Tại sao giá thực hiện lệnh khác với giá đóng cửa trên biểu đồ?

Các Lệnh được Thực hiện ở Giá Bán và Giá Mua, được hiển thị ở góc trên cùng bên trái của biểu đồ trong khi dữ liệu biểu đồ được tạo ở mức giá giữa của Mua và Bán trên thị trường.

Để bật các nút giá thị trường:

Mở Cài đặt (bánh răng) -> Giao dịch -> đánh dấu vào Hiển thị các nút Mua / Bán


Hoặc là

Mở Cài đặt (bánh răng) -> Thang đo -> đánh dấu vào Nhãn giá thầu và Yêu cầu để xem chúng trên Thang đo.


Lệnh Mua thực hiện ở Giá Bán trong khi Lệnh Bán thực hiện ở Giá Mua

Ngược lại, Vị thế mua đóng ở Giá mua và Vị thế mua ở Giá bán.