Tại sao giao dịch mua của tôi vượt quá giới hạn số dư?

Số dư tài khoản giấy tiêu chuẩn là 100.000 USD. Tuy nhiên, bạn có thể đặt các lệnh có giá trị giao dịch vượt quá sức mua của số dư Giao dịch Giấy của mình. Trong trường hợp vị thế bị đóng và Khoản lỗ lớn hơn số dư tài khoản hiện tại, nó sẽ có một số âm.