Điều gì xảy ra với gói hiện tại của tôi nếu tôi mua đăng ký mới vào Black Friday?

Nếu bạn mua một đăng ký mới cho cùng một gói bạn hiện đang sử dụng, thì những ngày còn lại của gói đăng ký trước đó của bạn sẽ chỉ được thêm vào một gói mới để kéo dài thời gian đó. Ngày thanh toán tiếp theo của bạn sẽ được thay đổi tương ứng.

Nếu bạn quyết định nâng cấp, chúng tôi sẽ chuyển khoảng thời gian chưa sử dụng của gói trước đó của bạn thành những ngày bổ sung trên bậc mới phù hợp với tỷ lệ giá. Điều này có nghĩa là ngày gia hạn cũng sẽ được thay đổi.