Tôi có thể được giảm giá cho đăng ký dữ liệu không?

Không có chiết khấu cho đăng ký dữ liệu vì chúng tôi không kiếm được bất kỳ khoản nào từ các khoản phí này, tuy nhiên, theo quy định của sàn giao dịch, chúng tôi phải thu các khoản thanh toán này, chuyển cho sàn giao dịch và báo cáo người dùng. Vì vậy, dữ liệu không được bao gồm trong các đề nghị của chúng tôi.